1850 House Inn & Tavern

435 Main St
Rosendale, NY 12472